bakgrunn

HJEM » SPESIALISTERKLÆRING OM ARBEIDSEVNE

SPESIALISTERKLÆRING OM ARBEIDSEVNE

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialisterklæring om arbeidsevne for det offentlige, private virksomheter og private kunder.

En spesialisterklæring om arbeidsevne kan være viktig i forbindelse med NAV sin videre oppfølging og rettighetsavklaring dersom du er:

 • Langtidssykemeldt
 • Langtids sosialhjelpsmottager 
 • Oppebærer arbeidsavklaringspenger

Om NAV innhenter spesialisterklæring om arbeidsevne fra nevropsykolog vil det kunne blitt gitt avklaring i forhold til hva som kan være hensiktsmessige tiltak videre, herunder f.eks. behandling, attføring eller varige ytelser. Utredning vil kunne være særlig viktig i sammensatte tilfeller hvor både kognitive vansker og/eller psykiske vansker medfører nedsatt arbeidskapasitet. En utredning vil også kunne være svært relevant dersom det har foreligget langvarige funksjonsutfordringer som har medført at den enkelte ikke har lykkes i å gjennomføre skolegang eller å etablere seg i arbeidsliv. I slike saker må NAV sende henvisning med forespørsel om spesialisterklæring.

spesialisterklæring om arbeidsevne
spesialisterklæring om arbeidsevne

VI UTFØRER FØLGENDE SPESIALISTERKLÆRING OM ARBEIDSEVNE

Hos oss trenger du ingen henvisning. Vi tilbyr utredninger med hensyn til avklaring av arbeidsevne, ressursvurdering, trygderettslige og yrkesmedisinske spørsmål.

STANDARD NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

En standard nevropsykologisk undersøkelse inkluderer:

 • Nevropsykologisk funksjonskartlegging
 • Vurdering av psykisk symptombelastning
 • Nevropsykologisk testrapport med anbefaling av eventuelle videre hensiktsmessige tiltak og undersøkelser.

En standard nevropsykologisk undersøkelse vil ofte være det alternativet som er mest hensiktsmessig dersom det ønskes en vurdering av om det foreligger kognitive funksjonsvansker og tegn til sentralnervøs forstyrrelse ved f.eks. mistanke om demensutvikling, følgetilstand etter hjerneslag/hodetraume/nedsattt oksygentilførsel eller vurdering av annen nyoppstått kognitiv svikt.

UTVIDET NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Et utvidet nevropsykologisk undersøkelse inkluderer i tillegg til nevropsykologisk funksjonskartlegging også en bredere vurdering av personlighetsmessig fungering og psykisk helse. Dette alternativet er ofte det som er mest hensiktsmessig dersom det ønskes en en bredere undersøkelse av en kognitiv problematikk.  En kognitiv problematikk som kan være del av psykisk lidelse og/eller utviklingsrelatert problematikk. Dette inkluderer vurdering av eventuell ADHD/ADD-problematikk, lærevansker og eksekutive vansker (vansker med egenledelse og kognitiv kontroll). Undersøkelsen inkluderer rapport som beskriver aktuelle funn, samt anbefaling av videre tiltak og eventuelle supplerende undersøkelser.

AVGRENSET OG ORIENTERENDE UNDERSØKELSE

Ved en avgrenset undersøkelse kartlegges evne til å:

 • Opprettholde oppmerksomhet over tid
 • Konsentrasjon (evne til å holde fokus ved forstyrrelser)
 • Evne til å ha fokus på flere ting samtidig (simultankapasitet/multitasking)
 • Evne til raskt oppmerksomhetsskift
 • Arbeidsminne (korttidsminne for kortvarig lagring av informasjon i bevisstheten til bruk i tenkning og oppgaver)
 • Prosesseringshastighet/tempo/kognitiv effektivitet
 • Eksekutive funksjoner (impulsivitet, følelsemessig kontroll, organisering, fleksibilitet, initiativ/igangsetting).

Dette alternativet vil kunne være hensiktsmessig dersom man ønsker en spesifikk vurdering av slike funksjoner og om det eventuelt kan være hensiktsmessig med å gå videre med en bredere nevropsykologisk undersøkelse og eventuelt ADHD/ADD-utredning. Undersøkelsen inkluderer en kort beskrivelse av relevante funn ved testrapport.