bakgrunn

HJEM » NEVROPSYKOLOGISK UTREDNING

NEVROPSYKOLOGISKE UTREDNING

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr nevropsykologisk utredning for det offentlige, private virksomheter og private kunder.

HVA ER NEVROPSYKOLOGI?

Nevropsykologi er en disiplin innenfor psykologien og er studiet av forholdet mellom atferd og sentralnervesystemets struktur og funksjon. Nevropsykologisk klinikk tilbyr nevropsykologisk utredning når det er behov for å få mer informasjon om hjernens fungering. Informasjon som kommer til uttrykk gjennom tenkning, følelsesmessig fungering og atferd. En nevropsykologisk utredning vil kunne gi holdepunkter for hvorvidt det er sannsynlig at kognitive vansker kan relateres til en hjerneorganisk funksjonsforstyrrelse (skade eller sykdom), eller om det er mest sannsynlig at årsaken bunner i andre og mulig reversible forhold som f.eks:

 • Smerter
 • Søvnvansker
 • Medikamenter
 • Psykisk lidelse

KOGNITIVE VANSKER

Nevropsykologisk utredning
Nevropsykologisk utredning

Kognitive vansker omhandler svekkelse i hjernens evne til å ta inn, bearbeide og bruke informasjon. Kognitive vansker kan oppleves som problemer med hukommelse, konsentrasjon/oppmerksomhet eller oppfattelsesevne. Andre kan oppleve vansker med å lære seg ny informasjon eller at man føler seg tregere enn tidligere. Kognitive vansker kan også gi seg utslag i at man har vansker med praktiske ferdigheter, eller med å forstå og oppfatte synsinntrykk. Man kan også ha vansker med å regulere impulser, problemløsning, planlegging, initiativ eller evne til å være strukturert og organisert.

HVORFOR NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE?

En nevropsykologisk undersøkelse er viktig for å få en bedre forståelse av hvordan kognitive vansker legger begrensninger i hverdagen, eller i evne til å fungere i skole eller i yrkesmessig sammenheng.

En nevropsykologisk undersøkelse vil også være viktig dersom man mistenker at det kan foreligge en hjerneorganisk funksjonsforstyrrelse.  Dokumentasjon av dette vil kunne være en del av en bredere diagnostisk prosess (f.eks. demens, ADHD, løsemiddelskade, hjerneslag).

Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for anbefalning av videre tiltak.

 • Arbeidsevne
 • Henvisning til andre spesialister
 • Evne til å nyttigjøre seg bestemte typer attføring
 • Spesialundervisning o.a.

I tillegg til å dokumentere hvilke vansker man har, så vil også en undersøkelse hos nevropsykolog avdekke hvilke kognitive ressurser/styrker man har. Noen ganger kan det være hensiktsmessig med oppfølgingsundersøkelse etter en stund for å kartlegge hvorvidt vanskene er fremadskridende (som ved demensutvikling).

En nevropsykologisk undersøkelse er meget sensitiv i forhold til forstyrret hjerneorganisk fungering. Undersøkelsen kan avdekke dette i tilfeller hvor billedundersøkelser (MR og CT) og nevrofysiologiske undersøkelser (EEG) ikke har vist patologi. Til tross for at en nevropsykologisk undersøkelse kan gi holdepunkter for en forstyrret hjernefungering, vil det noen ganger være nødvendig med samarbeid med andre spesialister (nevrolog, geriater o.a.) for å fastslå årsaken til en slik funksjonsnedsettelse.

NÅR ER DET HENSIKTSMESSIG MED NEVROPSYKOLOGISKE UNDERSØKELSER?

Eksempler på noen tilstander/grunner hvor det kan være hensiktsmessig med en nevropsykologisk undersøkelse: Traumatisk hjerneskade. Hjerneslag/hjerneblødning. Nevrologiske tilstander som f.eks. hjernetumor, epilepsi, Multippel sklerose, Parkinson, hydrocephalus, MMC o.a. Lærevansker, hukommelsevansker, samt vansker med konsentrasjon og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADD/ADHD). Psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander. Spørsmål om hjerneorganisk skade etter nedsatt oksygentilførsel. Somatiske lidelser hvor det er mistanke om hjerneorganisk involvering. Langtidseffekt av rusmisbruk. Løsemiddeleksponering. Spørsmål om tidlig demensutvikling (f.eks. Alzheimer). Spørsmål om kognitiv egnethet for bilkjøring. Vurdering av arbeidsevne og eventuell restarbeidsevne ved kognitive plager.

HVA ER MÅLET MED EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE?

Den nevropsykologiske undersøkelsen har som mål å finne individets kognitive styrker og svakheter. Områder som blir undersøkt er:

 • Evnemessige ressurser
 • Læring
 • Hukommelse
 • Oppmerksomhet/konsentrasjon
 • Språklige ferdigheter
 • Evne til bearbeiding og analyse av visuelt materiale
 • Forståelse av rom/retningsproblematikk/praktisk tenkning
 • Informasjonsbearbeidingshastighet
 • Finmotorikk
 • Regulering/styringsfunksjoner (evne til planlegging, problemløsning, organisering, initiativ, mental fleksibilitet, selvmonitorering, impulsivitet og abstraksjon)

Eventuell kartlegging av emosjonelle plager for vurdering av hvorledes dette kan ha innvirkning på områdene nevnt ovenfor.

HVORDAN UTFØRES EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE?

En nevropsykologisk undersøkelse begynner med en samtale hvor man avklarer problemstillingen. Vi innhenter bakgrunnsopplysninger og sykehistorie som vil være relevant for undersøkelsen. Etter dette følger en gjennomgang av ulike oppgaver som måler områdene nevnt ovenfor. Oppgavene er både av praktisk og muntlig art, og andre tester er dataadministrerte. Undersøkelsen har en varighet på fra 3 timer og mer, avhengig av foreliggende problemstilling. Resultatene blir analysert og en rapport utarbeides og sendes til henvisende instans. Resultatene blir sammenliknet med hvordan andre mennesker på samme alder og med samme utdanning gjør det på disse prøvene. Resultatet gir således svar på hvorvidt de ulike kognitive funksjonene er innenfor normalvariasjonen.

NEVROPSYKOLOGISKE UTREDNINGER

Hos oss trenger du ingen henvisning. Vi tilbyr følgende spesialiserte utredninger og oppfølging for ulike tilstander:

STANDARD NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

En standard nevropsykologisk undersøkelse inkluderer

 • Nevropsykologisk funksjonskartlegging
 • Vurdering av psykisk symptombelastning
 • Nevropsykologisk testrapport med anbefaling av eventuelle videre hensiktsmessige tiltak og undersøkelser.

En standard nevropsykologisk undersøkelse vil ofte være det alternativet som er mest hensiktsmessig dersom det ønskes en vurdering av om det foreligger kognitive funksjonsvansker og tegn til sentralnervøs forstyrrelse ved f.eks. mistanke om demensutvikling, følgetilstand etter hjerneslag/hodetraume/nedsattt oksygentilførsel eller vurdering av annen nyoppstått kognitiv svikt.

UTVIDET NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Et utvidet nevropsykologisk undersøkelse inkluderer i tillegg til nevropsykologisk funksjonskartlegging også en bredere vurdering av personlighetsmessig fungering og psykisk helse. Dette alternativet er ofte det som er mest hensiktsmessig dersom det ønskes en en bredere undersøkelse. En mer omfattende undersøkelse av en kognitiv problematikk som kan være del av psykisk lidelse og/eller utviklingsrelatert problematikk. Dette inkluderer vurdering av eventuell ADHD/ADD-problematikk, lærevansker og eksekutive vansker (vansker med egenledelse og kognitiv kontroll). Undersøkelsen inkluderer rapport som beskriver aktuelle funn, samt anbefaling av videre tiltak og eventuelle supplerende undersøkelser.

AVGRENSET OG ORIENTERENDE UNDERSØKELSE

Ved en avgrenset undersøkelse kartlegges evne til å

 • Opprettholde oppmerksomhet over tid
 • Konsentrasjon (evne til å holde fokus ved forstyrrelser)
 • Evne til å ha fokus på flere ting samtidig (simultankapasitet/multitasking)
 • Evne til raskt oppmerksomhetsskift
 • Arbeidsminne (korttidsminne for kortvarig lagring av informasjon i bevisstheten til bruk i tenkning og oppgaver)
 • Prosesseringshastighet/tempo/kognitiv effektivitet
 • Eksekutive funksjoner (impulsivitet, følelsemessig kontroll, organisering, fleksibilitet, initiativ/igangsetting).

Dette alternativet vil kunne være hensiktsmessig dersom man ønsker en spesifikk vurdering av slike funksjoner og om det eventuelt kan være hensiktsmessig med å gå videre med en bredere nevropsykologisk undersøkelse og eventuelt ADHD/ADD-utredning. Undersøkelsen inkluderer en kort beskrivelse av relevante funn ved testrapport.