Hopp til innholdet

Spesialisterklæring

Arbeidsevne

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne eller medisinsk invaliditet kan utferdiges ved forespørsel fra NAV, klienten selv, advokat, forsikringsselskap, domstol, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning. Dette innebærer et utvidet klinisk intervju, supplerende undersøkelser, gjennomgang av saksdokumentasjon og utferdigelse av spesialisterklæring.

En spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne kan være viktig i forbindelse med NAV sin videre oppfølging og rettighetsavklaring dersom du er langtidssykemeldt, langtids sosialhjelpsmottaker eller mottar arbeidsavklaringspenger.

Dersom NAV innhenter spesialisterklæring vil det kunne blitt gitt avklaring i forhold til hva som kan være hensiktsmessige tiltak videre. En spesialisterklæring i slik sammenheng er ofte vesentlig mer omfattende og arbeidsrettet enn det som er vanlig ved ordinære og mer avgrensede kognitive utredninger og testrapporter om fastlege henviser til nevropsykolog.

Spesialisterklæringen innbefatter også kartlegging av psykisk helse og personlighetsmessig fungering i tillegg til kognitiv kartlegging. Utredning vil kunne være særlig viktig i sammensatte tilfeller hvor både kognitive vansker og/eller psykiske vansker medfører nedsatt fungering i arbeid.

En utredning vil også kunne være svært relevant dersom det har foreligget langvarige funksjonsutfordringer som har medført at den enkelte ikke har lykkes i å gjennomføre skolegang eller å etablere seg i arbeidsliv. Det gjennomføres utredning med tilstedeværelse av tolk dersom dette er nødvendig.

Voldsoffererstatning

Dersom du ønsker å søke om voldsoffererstatning må det ofte foreligge spesialisterklæring for at saken skal bli best mulig belyst for Kontoret for voldsoffererstatning. Det gjennomføres i denne sammenheng utredning i saker hvor hodeskade og/eller posttraumatisk stresslidelse er aktuelle problemstillinger. Spesialisterklæring kan i slike saker bli dekket av Kontoret for voldsoffererstatning. Du kan søke om å få dekket kostnad for spesialisterklæring hos Kontoret for voldsoffererstatning. Når vi mottar bekreftelse fra Kontoret for voldsoffererstatning og saksdokumentasjon vil det kunne tilbys utredning.

Menerstatning

Spesialisterklæring eller fornærmedeerklæring kan også være aktuelt i straffesaker og erstatningssaker. Det bør i slike saker komme henvendelse fra domstol, advokat eller forsikringsselskap. Ved fritt rettsråd vil det i tilknytning til bl.a. personskadesaker være mulig å søke Statsforvalteren om å dekke kostnad i forbindelse med spesialisterklæring dersom dette er nødvendig for at saken skal kunne bli belyst på best mulig måte
utredning av ADHD og ADD