Hopp til innholdet

Utredning av ADHD og ADD

utredning av ADHD og ADD

ADHD og ADD

Nevropsykologisk klinikk tilbyr utredning av ADHD og ADD (ADHD overveiende uoppmerksom type/presentasjon) for både barn, ungdom og voksne.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege, men fastleges vurdering og observasjoner vil kunne være nyttig.

Vanskene kan for enkelte fortone seg hovedsakelig som vansker med oppmerksomhet/konsentrasjon, samt vansker med å være organisert og strukturert. For andre kan det hovedsakelig være utfordringer knyttet opp mot hyperaktivitet og impulsivitet. Ofte sees imidlertid en kombinasjon av slike vansker. Vanskene kan komme til uttrykk på forskjellig måte hos barn og voksne, og uttrykksformen kan også ofte være forskjellig for kvinner og menn. Symptomer på ADHD kan bl.a. være:

Uoppmerksomhet

 • Klarer ofte ikke å være fokusert på detaljer, eller at man gjør slurvefeil i skolearbeid eller i andre aktiviteter.
 • Har ofte vansker med å opprettholde oppmerksomheten når man utfører oppgaver. Ofte sees stor forskjell på oppgaver som man er interessert i og oppgaver som man ikke er interessert i. Hyperfokus i forhold til oppgaver som man finner spesielt interessante er ikke uvanlig.
 • Ser ofte ikke ut til å høre etter når man blir snakket til. Vansker med å få med seg det som blir sagt i samtale.
 • Følger ofte ikke instruksjoner fullt ut og klarer ikke å avslutte skolearbeidet, fullføre rutinearbeid eller andre oppgaver.
 • Har ofte vansker med å organisere og planlegge oppgaver eller aktiviteter.
 • Unngår ofte eller misliker oppgaver som krever vedvarende tankevirksomhet, slik som skolearbeid, lekser eller  mer rutinepreget kontorarbeid.
 • Roter bort eller mister eiendeler.
 • Lar seg ofte lett distrahere, enten av tanker, lyder eller ting som skjer i omgivelsene.
 • Glemmer ofte.

Hyperaktivitet og impulsivitet

 • Fikler ofte med hendene, rister på føttene eller vrir seg på stolen. Vansker med å slappe av og ta det med ro.
 • Forlater ofte pulten sin i klasserommet eller i andre situasjoner der man forventer at man er i ro.
 • Løper eller klatrer når det ikke er nødvendig for barn, eventuelt at man kan føle seg konstant urolig innvendig hos ungdom og  voksne. 
 • Har ofte problemer med å leke stille og rolig som barn.
 • Er som regel på farten, er veldig rastløs eller opptrer som om de ble drevet av en indre motor.
 • Er ofte svært pratsomme.
 • Høy grad av tankeaktivitet/tankekjør hvor man kan ha vansker med å fullføre tankerekker, eller at man har mange tanker på en gang. Ofte medfører dette innsovningsvansker, bekymringstendens eller tendens til katastrofetenkning.
 • Buser ofte ut med svar før spørsmålene er blitt fullstendig stilt. Tendens til å være for direkte overfor andre.
 • Har ofte vansker med å vente på sin tur og kan være utålmodig.
 • Kan ha ofte ha humørsvingninger eller sinneutbrudd.
 • Avbryter, fullfører andres setninger, eller blander seg ofte inn i andres samtaler. 

For klienter som kommer langveisfra andre steder i landet tilrettelegges det for at deler av utredningen kan gjennomføres uten direkte oppmøte, men hvor mesteparten av utredningen gjennomføres i løpet av ett oppmøte gjennom en heldagsundersøkelse. Klinikken ligger ett minutts gange fra både togstasjon og hotell i Halden. Utredningen består av en kombinasjon av klinisk intervju hvor utvikling og aktuelle symptomer kartlegges, samt hvor man også gjennomgår klinisk intervju og strukturerte kartlegginger for å utelukke at ADHD/ADD-symptomer kan bli forklart av underliggende psykisk lidelse. 

Det innhentes også opplysninger fra nærstående som kjenner deg og din fungering i barneår og i voksen alder for at kvaliteten på utredningen skal bli best mulig. I tillegg til at det gjennomføres kartlegging av utviklingshistorikk, ADHD/ADD-symptomer og klinisk intervju i forhold til psykisk helse gjennomføres det også en bredspektret nevropsykologisk undersøkelse hvor man bl.a. kartlegger oppmerksomhet/konsentrasjon, innlæring og hukommelse, impulsivitet, planlegging/organisering, samt andre kognitive funksjoner. En nevropsykologisk funksjonskartlegging hever kvaliteten ved utredning av ADHD/ADD da man gjennom slik undersøkelse vil kunne kartlegge hvorvidt det foreligger karakteristiske kognitive vansker som ofte sees ved ADHD/ADD, og vil også kunne gi holdepunkter for om det eventuelt foreligger andre kognitive vansker i tillegg til det som er karakteristisk for ADHD/ADD. Dersom utredning gir holdepunkter for at diagnostiske kriterier er oppfylte vil det kunne være hensiktsmessig at fastlege også gjennomfører supplerende somatisk undersøkelse for å utelukke at andre kroppslige forhold kan forklare symptomene, eller eventuelt være medvirkende til disse. Dersom utredning gir holdepunkter for at diagnostiske kriterier er oppfylte vil det kunne bli gitt tilråding i forhold til videre oppfølging og behandling, slik som eventuell medisinutprøving, samt tilrettelegging i skole og arbeid.

Det kan også være hensiktsmessig med videre samtaler hos behandler som har god kjennskap til ADHD/ADD for at man skal få en best mulig forståelse av seg selv og sin fungering.

Etter at man har gjennomført utredningen vil det bli gjennomført analyser og skrevet en nevropsykologisk rapport som vil bli sendt til deg og eventuelt fastlege dersom du ønsker det. En slik rapport kan være et viktig dokument for at skole, arbeidsgiver eller eventuelt NAV skal forstå deg og din fungering på best mulig måte, og eventuelt tilrettelegge for at du skal få brukt dine ressurser på best mulig måte.